Accommodation

โรงแรมเสอดาวรีสอร์ทเต็มแล้ว (Samuer Dao Resort is now fully booked)
ระยะทางห่างจากจุดปล่อยตัว 3 กิโลเมตร และมีรถรับส่งฟรี (3km away from start-finish with free shuttle-bus)

 

 

โรงแรมใกล้เคียงจุดปล่อยตัว (Hotel nearby Start-Finish)

 

โรงแรมใกล้เคียงจุดจอดรถรับ-ส่ง หน้า J2 Hotel (Hotel nearby Shuttle Pick-up Point)