Accommodation

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อจองโรงแรมเสอดาวรีสอร์ท (Please click here to book Samuer Dao Resort
ระยะทางห่างจากจุดปล่อยตัว 3 กิโลเมตร และมีรถรับส่งฟรี (3km away from start-finish with free shuttle-bus)

 

 

โรงแรมใกล้เคียงจุดปล่อยตัว